Hội thảo Khoa học  “Công nghệ Thông tin và Truyền thông, gọi tắt là ICTC do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên tổ chức thường niên tại Thành phố Thái Nguyên vào ngày 14 tháng 12 hằng năm. Hội thảo là diễn đàn để các nhà nghiên cứu trong cả nước chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các lĩnh vực kinh tế xã hội. Đặc biệt, Hội thảo cũng là môi trường để những người làm công tác nghiên cứu khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên có điều kiện để trao đổi, tìm kiếm sự hợp tác, với thông tin như dưới đây.

    1. Hội thảo lần thứ XVIII được tổ chức từ ngày 13/12/2020 tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông với chủ đề”Các Hệ thống ứng dụng trong Công nghệ Thông tin Và Truyền thông”.
    2. Hội thảo lần thứ XVII được tổ chức từ ngày 14/12/2019 tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông với chủ đề “Các Hệ thống thông minh”
    3. Hội thảo lần thứ XVI được tổ chức từ ngày 14/12/2018 tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông với chủ đề ““Nghiên cứu phát triển ứng dụng IOT trong thực tiễn”
    4. Hội thảo lần thứ XV được tổ chức từ ngày 14/12/2017 tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông với chủ đề“Nghiên cứu phát triển các ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông trong thực tiễn”.
    5. Hội thảo lần thứ XIV được tổ chức từ ngày 14/12/2015 tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông với chủ đề“Nghiên cứu phát triển các ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông trong thực tiễn”.