THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO ICTC2022

1

PGS. TS. Phùng Trung Nghĩa

Hiệu Trưởng

Trưởng ban

2

TS. Vũ Đức Thái

Phó Hiệu Trưởng

Phó Trưởng ban

3

PGS.TS. Nguyễn Văn Huân

TP. Phòng KH-CN&HTQT

Phó Trưởng ban

4

TS. Đỗ Đình Cường

Phó hiệu trưởng

Thành viên

5

TS. Nguyễn Hải Minh

TK. Khoa Công nghệ Thông tin

Thành viên

6

TS. Nguyễn Văn Núi

TP. Phòng Hành chính – Tổ chức

Thành viên

7

TS. Nguyễn Duy Minh

TP. Phòng Đào tạo

Thành viên

8

TS. Trương Thị Việt Phương

TP. Phòng Kế hoạch – Tài chính

Thành viên

9

ThS. Nguyễn Xuân Hương

TP. Phòng Quản lý Cơ sở vật chất

Thành viên

10

ThS. Bùi Anh Tú

TP. Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

Thành viên

11

TS. Trương Hà Hải

TK. Khoa Khoa học cơ bản

Thành viên

12

TS. Đàm Thanh Phương

PTK. Khoa Công nghệ Thông tin

Thành viên

13

TS. Đỗ Thị Bắc

TK. Khoa Truyền thông Đa phương tiện

Thành viên

14

TS. Vũ Chiến Thắng

TK. Khoa Công nghệ điện tử và Truyền thông

Thành viên

15

TS. Nguyễn Vôn Dim

PTK. Khoa Công nghệ Tự động hoá

Thành viên

16

TS. Vũ Xuân Nam

TK. Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế

Thành viên

17

ThS. Lê Anh Tú

Bì thư đoàn thanh niên

Thành viên