THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ HỘI THẢO ICTC2022

1

TS. Đàm Thanh Phương

Khoa Công nghệ Thông tin

Trưởng ban

2

TS. Nguyễn Đình Dũng

Khoa Công nghệ Thông tin

Phó trưởng ban

3

TS. Nguyễn Tuấn Anh

Khoa Công nghệ Thông tin

Thành viên

4

TS. Vũ Huy Lượng

Khoa Công nghệ Thông tin

Thành viên

5

ThS. Dương Thị Nhung

CV. Phòng KH-CN&HTQT

Thành viên