BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TS. NGUYỄN HẢI MINH

TRƯỞNG KHOA

LĨNH VỰC CÔNG TÁC

– Quản lý, điều hành chung các hoạt động của Khoa.

– Trực tiếp phụ trách các công tác: công tác tổ chức; công tác đào tạo sau đại học và phát triển nguồn tuyển sinh đối với hệ sau đại học; công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên và chuyển giao công nghệ.

– Phụ trách Hội đồng Khoa học và Đào tạo của khoa.

– Phụ trách công tác thi đua khen thưởng khoa.

– Phụ trách công tác tài chính; cơ sở vật chất, trang thiết bị của khoa.

– Chỉ đạo triển khai các sự kiện lớn của khoa như: kỷ niệm ngày Nhà giáo; lễ kỷ niệm ngày thành lập Khoa.

– Phụ trách bộ phận văn phòng khoa và Bộ môn HTTT.

– Phụ trách bộ phận văn phòng khoa.

LĨNH VỰC CÔNG TÁC

– Quản lý, điều hành chung các hoạt động của Khoa.

– Trực tiếp phụ trách các công tác: công tác tổ chức; công tác đào tạo sau đại học và phát triển nguồn tuyển sinh đối với hệ sau đại học; công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên và chuyển giao công nghệ.

– Phụ trách Hội đồng Khoa học và Đào tạo của khoa.

– Phụ trách công tác thi đua khen thưởng khoa.

– Phụ trách công tác tài chính; cơ sở vật chất, trang thiết bị của khoa.

– Chỉ đạo triển khai các sự kiện lớn của khoa như: kỷ niệm ngày Nhà giáo; lễ kỷ niệm ngày thành lập Khoa.

– Phụ trách bộ phận văn phòng khoa và Bộ môn HTTT.

– Phụ trách bộ phận văn phòng khoa.

TS. NGUYỄN HẢI MINH

TRƯỞNG KHOA

TS. NGUYỄN HẢI MINH

TRƯỞNG KHOA

LĨNH VỰC CÔNG TÁC

– Quản lý, điều hành chung các hoạt động của Khoa.

– Trực tiếp phụ trách các công tác: công tác tổ chức; công tác đào tạo sau đại học và phát triển nguồn tuyển sinh đối với hệ sau đại học; công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên và chuyển giao công nghệ.

– Phụ trách Hội đồng Khoa học và Đào tạo của khoa.

– Phụ trách công tác thi đua khen thưởng khoa.

– Phụ trách công tác tài chính; cơ sở vật chất, trang thiết bị của khoa.

– Chỉ đạo triển khai các sự kiện lớn của khoa như: kỷ niệm ngày Nhà giáo; lễ kỷ niệm ngày thành lập Khoa.

– Phụ trách bộ phận văn phòng khoa và Bộ môn HTTT.

– Phụ trách bộ phận văn phòng khoa.

LĨNH VỰC CÔNG TÁC

– Quản lý, điều hành chung các hoạt động của Khoa.

– Trực tiếp phụ trách các công tác: công tác tổ chức; công tác đào tạo sau đại học và phát triển nguồn tuyển sinh đối với hệ sau đại học; công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên và chuyển giao công nghệ.

– Phụ trách Hội đồng Khoa học và Đào tạo của khoa.

– Phụ trách công tác thi đua khen thưởng khoa.

– Phụ trách công tác tài chính; cơ sở vật chất, trang thiết bị của khoa.

– Chỉ đạo triển khai các sự kiện lớn của khoa như: kỷ niệm ngày Nhà giáo; lễ kỷ niệm ngày thành lập Khoa.

– Phụ trách bộ phận văn phòng khoa và Bộ môn HTTT.

– Phụ trách bộ phận văn phòng khoa.

TS. NGUYỄN HẢI MINH

TRƯỞNG KHOA

Main Menu x